Makna Lagu Cing Cang Keling – Wasunda

Sumber ilustrasi: makalahnih.blogspot.com

Karuhun zaman baeula lamun nyieun lagu pasti ngabogaan hati anu bisa dimaknaan ku urang dizaman kiwari. Siga halna lagu cing gang keling, singhoréng henteu sagawayah dina éta lagu miboga harti anu jero pikeun kahirupan urang anu aya kénéh didunya.

Lagu saperti kieu. Cing cang keling, manuk cingkleung sindeten, plos ka kolong, bapak satar buleneng. Sapintas dina lirik lagu ieu  teu miboga makna, padahal lamun ku urang ditéang tur sing taliti maka urang bakal manggih sababaraha makna. Gumantung kana perspektif séwang-séwangan, unggal jalma bisa ngahartikeun atanapi ngamaknaan lagu ieu. Tapi tetep tujuanna jang kana kahadéan sabab lagu ieu di jieun pikeun janten pangéling.

Makna atawa harti tina lagu cing cang keling, nyaéta:

Cing cangkeling” hartina: Cing Gera Éling..

“Manuk Cingkleung Cindeten” hartina: Mun ibaratkeun manusa téh hirup ngan ukur sorangan (nyaéta indit ka alam nu bakal ka sorang teh ngan sorangan)…

“Plos Ka Kolong” hartina: Plos ka liang kubur…

“Bapak Satar Buleneng” hartina: Di bulen saeneng-eneng..

Ku majengna tékhnologi, rubahna pargaulan sosial, jeung pangaruh dunya anu lainna ngajadikeun jalma kiwari poho kana naon anu jadi purwadaksi. Dina lagu cing cangkeling ieu sabenerna méré papatah jeung pituduh yén urang kudu gera-gera éling. Éling tina sagala rupa anu matak nutupan diri urang kana naon anu jadi tugas jeung kawajiban urang di alam dunya ieu.

Sabenerna manusa hirup di dunya sorangan-sorangan, nyiapkeun amal anu bakal dibawa séwang-séwangan nyinghareup Gusti anu Maha Kawasa. Kahirupan anu sorangan ieu sarua ogé jeung kahirupan saenggeus alam dunya, ngan saukur amal ibadah séwang-séwangan anu bisa mantuan jeung nyalametkeun urang.

Lamun seug nyawa geus dipundut ku Gusti anu Maha Kawasa jasad ieu bakal plos atawa asup kana kolong bumi atawa kubur. Lamun seug teu éling ti awal, tangtu kaduhung anu bakal maturan diri dina waktu harita.

Geus moal bisa ménta tulung kasasaha, dikubur saeneng-eneng dina kahadéan atawa dina rasa kaduhung anu moal bisa nulungan.

Si pencipta lagu ieu nyilibkeun maksad dina lagu ieu, sanajan jelema kahormat, kapandang, wibawa, angger tos pupus mah di bulen saeneng-eneng ku boéh tur diturub ku kai sareng padung.

Éling-éling, dulur kabéh.

Penulis : Muhamad Hasanudin