Karinding, Dasar Hirup Urang Sunda – Wasunda

Sumber: kompasiana.com

Loba pisan masarakat Sunda anu teu nyaho kana alat musik tradisional, ngarana karinding. Ari karinding téh nyaéta alat musik tradisional anu cara ngagunakeunna: cepeng karinding ku lengeun kénca, tunda karinding dina biwir paya némpél supaya meunang sora gaung tina jero baham. Lamun geus kitu kakara karinding ditakol ku ramo, boh ku curuk atawa ku jajangkung anu belah katuhu.

Lamun seug ku urang dék ditalungtik, ieu karinding téh nggeus aya ti genep abad kapungkur. Tah sajarah anu panyang ieu méré harti anu béda-béda ogé. Lamun ceuk basa, karinding téh awalna tina ucap Ka Ra Da Hyang anu hartina dibaturan ku do’a nu Maha Kawasa.

Bentukna karinding anu unik ogé lain teu miboga harti, dina sababaraha jurnal ilmiah diudar yén ieu karinding téh boga harti: norma-norma kayakinan / kataohidan, kamanusaan, kamasarakatan, kanagaraan, hukum wanci jeung cara ngurus lingkuman/alam. Atawa ogé nganung harti nyaéta yakin, sabar jeung sadar.

Filosofi yakin, sabar jeung sadar ieu lamun seug dijadikeun patokan dina hirup tangtu bakal ngawujud tilu bagéan dina géopolitik gunung. Tangtu urang sadaya kantos ngadangu istilah tilu leuweung karamat, diantawisna istilah leuweung larangan nyaéta leuweung anu jadi puser, leuweung tutupan nyaéta leuweung cadangan, jeung leuweung baladahan nyaéta leuweung anu tiasa dianggé jang tatanén.

Nalika urang ningali kana teori dina élmu bumi atawa biologi, proses ayana leuweung téh ngabutuhkeun waktu anu henteu sakeudueng. Butuh waktu ratusan nepi ka rébuan taun lilana sangkan bisa janten leuweung geledegan. Saenggeus leuweung, aya wahangan anu ogé kabagi jadi tilu, diantawisna: sanghyang walungan, sanghyang susukan, jeung sanghyang solokan. Lamun geus aya taneuhna (leuweung/kawasan) jeung caina (wahangan) kakara bisa nyieun hiji nagara atawa tatanan kahirupan anu sajalur jeung kahirupan alamna. Lamun jalma geus bisa hirup jeung alamna, tangtu bakal hurip hirupna.

Saperti anu tos dikapayunkeun yén dina karinding nganung harti yakin, sadar jeung sabar lamun digamarkeun kana leuweung anu kabagi tilu mah hartina: leuweung larangan tempat kayakinan, leuweung tutupan tempat sadar jeung leuweung baladahan tempat sabar.

Saking pentingna  ieu filosofis hirupnya, ngajadikeun karingding lain ngan saukur jadi alat musik wungkul. Tapina kudu asup kana diri masing-masing jalma sangkan mampuh jadi jalma anu boga paripolah anu lain ngan ngamumulé budaya wungkul, tapi kudu jeung alamna. Lain alamna wungkul tapi kudu jeung sifat sundana.

Editor : Muhamad Hasanudin