Dalapan Pangalaman Umum Waktu Sd – Wasunda

Sumber ilustrasi: visiuniversal.blogspot.com

Naon pangalaman waktu SD anu teu bisa poho nepi ka ayeuna? Dulur-dulur anu lahirna ti taun 2000 kaditu tangtu bakal loba pisan pangalaman kocak anu pernah diliwatan pas masih SD. Gelut jeung babaturan gara-gara parebut pamupus meunang nginjeum, gelut jeung budak awéwé atawa paréa-réa omong sabab mamawa ngaran bapa. Percaya atawa teu percaya, tiap jalma pasti pernah ngalaman kajadian saperti kitu. Yeuh, kuring ngarangkum dalapan pangalaman lucu waktu masih sakola SD.

  1. Baris dihareupeun kelas saacan asup

Budaya anu kahiji nyaéta baris dihareupeun kelas saacan asup. Biasana lamun teu dites raraban atawa kakalian pasti dipariksa karapihan pakéan, utamana kuku. Waktu harita masih jarang pisan budak SD anu mawa gunting kuku ka sakola, atawa ngahaja mawa silét jang jaga-jaga lamun seug katilang ku nu jadi KM. Masih leuheung bisa ngeureutan kuku maké silét, mangsana teu aya silét murid anu kukuna panjang ngahaja ngégélan kuku sangkan teu katilang pas dipariksa ku KM.

Teu apal kunaon sababna, kaos kaki anyar waktu harita babari pisan londoina. Karék samingu dipaké, kaos kaki geus dekil jeung bauna kacida. Bener paribasa bisa sabab biasa, ari ku geus biasa mah kaos kaki bakal terus dipaké saacan leungit mah. Mingu kadua dipaké, kaos kaki geus ngabutuhkeun karét jang nahan supaya teu morosot kana mumuncangan. Pilihan kadua, lamun teu maké karét néangan rapia atawa palastik urut cangkang és ditukangeun sakola.

  • Maké beuebur dina beuteung

Anu ngarana indung pasti boga standar karapihan séwang-séwangan. Anéhna, waktu harita standar karapihanna sarua. Lamun ngadangdanan budak pasti masang beubeurna dina beuteung atawa pas dina bujal budakna.

  • Maca surat-surat penek atawa pancasila bari gogorowokan

Sanajan paling males lamun geus dititah ngapaleun atawa talaran, tapi mangsana lamun maca surat-surat pénék dina Al Qur’an atawa pancasila pasti sok hayang pangtarikna. Ti mimiti murid bisa, nepi ka murid anu ngan kur cacalangapan wungkul ngarasa pédé yén manéhna bisa. Padahal lamun dititah maca sorangan-sorangan bari dihareupeun kelas mah angger bebelepbepan.

  • Ngompol jeung ngisi dina calana

Saha anu pernah ngompol atawa busiat dina calana pédah éra lamun kudu bébéja hayang ka WC? Bener ceuk aki, éra bébéja busiat na calana. Pas mimiti curiga ka babaturan anu kitu pasti cicinguen jeung lamun ditanya ngajawabna teu kunanaon. Stratégi nyimpen rahasia sorangan.

  • Anu diuk sidakep bisa balik tiheula

Guru sok ngarasa pusing lamun seug barudak ribut pédah hayang paheula-heula kaluar ti kelas, nepi ka macét dihareupeun panto sabab pajejel-jejel. Teu paduli bau kesang jeung bau awak nu penting geura-geura kaluar supaya bisa ngarénghap oksigén anu seger. Aya ogé anu hayang gera nepi ka imah bari tungtungna mah anger ngadagoan babaturanna anu kagencét dina lawang panto. Teu saeutik anu paséa gara-gara kegencét dina lawang panto ieu.

  • Unggal palajaran olahraga pasti senam SKJ

Waktu harita, senam jadi kawajiban tiap palajaran olahraga. Timimiti gerakan nepi ka pernapasan kudu apal. Iraha waktuna ngarénghap, iraha waktuna miceun napas, sadaya porsi supaya barudak henteu parebut oksigén. Murid anu apal gerakan, ketukan jeung rénghapan di béré niléi panggedéna.

Sabenerna mandi poé senén hukumna wajib, sabab poé senén poé kahiji asup sakola tina genep poé. Awak kudu seungit jeung pakéan kudu rapih. Matak lamun aya anu teu mandi bakal kanyahoan sabab ngumpul jeung murid anu mandi. Dina poé salianti senén mah teu jadi masalah sabab murid nyebar, guru jeung murid teu merhatikeun mana murid anu mandi jeung anu teu mandi.

Zaman kiwari, kantun seurina wungkul lamun urang inget deui kana tingkah urang baheula waktu masih SD. Tangtu masih loba pisan kajadian atawa pangalaman anu matak ayeuna bisa seuseurian puas.

Penulis : Muhamad Hasanudin