Cerita Sunda Romance Mulangkeun Rasa

Ilustrasi : Wasunda/@twitter

Carita – Cikénéh, kuring dibawa ngapung ku kecap-kecap anu kungsi dikedalkeun ku manéhna. Ogé, ku paripolah anu nyieun kuring mudal ku harepan. Kecap jeung paripolah anu kaimpleng jauh pikahareupeunna.

Kiwari, bet kudu ngarasa leungiteun ku kecap jeung paripolah manéhna anu kungsi maneuh. Bisa kasebut, sakur manéhna anu ninggalkeun tapak dina manah. Sakapeung sok seuri imeut lamun ras ngimplengkeun manéhna.

Baheula, diri kungsi madeg dipegatkeun ku hiji rasa anu salah. Neundeun kaasih jeung kahéman anu atra béngras. Dileuleuyan ku dileuleuyanna, tungtungna nampiling ninggalkeun gogodeg.

Ngahaja, diri teu hayang kawas baheula. Kuring teu wani muka diri anu pati ngageblang. Bet dihuapan ku kecap-kecap jeung paripolah anu amis ti manéhna gé kuring geus téréh tigebros kawas baheula.

Untungna, ayeuna kuring geus taki-taki saumpama diragragkeun deui. Jeung ku enyana, kuring ngapung ku harepan anu can apal pikahareupeunna. Tina ragragna ogé, kuring teu labuh nyeri teuing ari geus ti anggalna taki-taki mah.
Ku ahéngna, sanajan manéhna ninggalkeun tapak dina manah, bet mineng kasuat-suat unggal peuting. Manéhna anu ku kuring dianti-anti, sanajan sakur ngaliwat dina layar ajaib.

Dalah, sakapeung anu dianti-anti téh teu weleh nyampeurkeun gening. Hiji waktu, kuring anu bakal nyampeurkeun manéhna. Kuring anu bakal mulangkeun rasa anu kungsi maneuh tina manah.

Sugan ari geus panggih jeung manéhna mah moal pati kasuat-suat teuing unggal peuting. Sugan ari geus panggih mah moal kaimpleng teuing potrét manéhna. Sugan kuring hasil mulangkeun rasa, sugan.