Puncak Jadi Saksi Nu Dipikatresna

Foto: Nusagates.com

Ayeuna poè anu ditungugu-tunggu ku kuring, sabab ieu poè na kampus ngayakeun karya wisata ka Puncak, Bogor. Ieu salah sahiji kasempatan jang kuring bisa dekeut jeung Subhan. Jiga biasana unggal karya wisata pasti naraèk Beus. Kuring ngahajakeun naèk pang tungtungna sabab hayang menang korsi sèsa, tetebakan weh sugan korsi sèsa tèh gigireun Subhan. Naèk kana Beus kuring luak-lieuk nèangan tempat diuk nu kosong, saèngges kitu ningali posisi diuk na Subhan. Kabeneran aya dua tempat anu kosong, hiji digigireun Subhan di korsi nu pang tukangna hiji deui ditengah dekeut si Mansur. Jèlas wè kuring milih korsi dekeut Subhan, kuring sukuran ka gusti dina jèro hatè. Subhan nu ku kuring disampeurkeun ngan sauukur seuri.

“La, atuh dipayun istri mah teu kengeng dipengker.” Salah sahiji dosèn ngageroan sangkan kuring diuk digigireun si Mansur. Tapi kuring nolak sopan.

Atoh kacida sajajalan bisa pagigir gigir jeung Subhan, kuring teu loba tatanya kitu ogè Subhan. Nepi ka puncak kintèn-kintèn tabuh lima sorè. Kabeuh mahasiswa nendeun barangna di Villa, lelempangan ningali kaèndahan alamna. Dititah ngumpul deui Ba’da Maghrib jang botam babarengan.

Ku dikersakeun na botram tèh sabari diuk lesèhan, alas sangu makè daun cau jiga biasa. Deui-deui kuring milih tempat deketeun Subhan, harepeunana. Ah sapanjang botram kuring mineng ngareret kahareup, ningali Subhan.

Peuting èngke rencana na barudak rèk ngayakeun api unggun jeung hiburan, kabèh mahasiswa sibuk nyiapkeun naon nu rèk ditampilkeun. Kuring nu bisa nyanyi jeung maèn gitar puguh ditarunjuk ku babaturan awèwè sangkan ngilu tampil. Kuring satuju-satuju waè, kasempatan jang kuring mèh bisa ditinggali ku Subhan.

Dina dangeut èta kuring nyanyi Pengagum Rahasia- Sheila On 7 jeung Lagu Noah nu judulna Mungkin Nanti. Kabèh nu naronton kalaleprok kaasup Subhan. Pas keur nyanyi nu ku kuring bayangkeun manèhna, jeung kuring sawaktu-waktu pas nyanyi seuri jeung mèlong ka Subhan, duka ngarasaeun duka henteu, kuring beneur-beneur ngajiwaan pisan kana laguna.

Berès acara hiburan, barudak nalalongkrong sabari ngaropi bakar jagong, aya nu sabari gigitaran, nagrobrol jeung sajabana. Dosèn ngabebaskeun acara peuting èta. Kuring rèk ka kamar niat rèk istirahat sabab geus teu kuat tunduh, kamar kuring kudu ngaliwatan lalaki nu keur ngarumpul ngarobrol. Kuring degdegan, sabab salah sahiji na aya Subhan, Subhan bakal ningali kuring ngaliwat. Pas ngaliwat kuring nyebut punteun sabari seuri ka saliwat kanu ngarumpul èta, kaciri Subhan nyebutkeun mangga.

 Sadetik kuring ngaliwat tidinya barudak lalaki nu bieu keur ngarumpul jug ujug rariweuh “Bila ieu aya nu resepeun yeuh!!.” “Adeeuh, Kuring boga nomer si Bila mah.” “Rek kusaha atuh ku si Rama atawa ku si Subhan, Han manèh bisi kapiheulaan.” Ngadènge ngaran Subhan disebut kuring seseurian sorangan, ngarepekun yèn Subhan bener resep ka kuring.

Nepi ka kamar aya sms asup ti nomer nu ku kuring teu kenal.

“La, wilujeng istirahat. Langsung bobo teu kengeng begadang bilih enjing kasiangan. Subhan.”

Ya Allah kuring teu nyangka Subhan nu dipikaresep nga sms kuring. Kuring gancang ngabalesan “Muhun siap, Subhan ogè teu kengeng ngarobrol waè, geura bobo.”

Kuring geus teu bisa jual mahal deui, geus beneur-beneur kabungbulengan. Pas hudang shubuh kuring teu kahaja muka HP, aya deui sms ti Subhan. “La, dintèn ayeuna bakal aya penjelajahan, sakelompok nya sareng abdi.” Kuring seseurian bari ajrèt-ajrètan di kamar. Babaturan sa kamar kuring saleseurian ningali paripolah kuring nu isuk-isuk geus riweuh. “Muhun Han, InsyaAllah.”

Pas sacaan penjelajahan kabèh mahasiswa ngumpul di lapang harepeun Villa. Kabèhanana ngabentuk lingkaran, Subhan nu asalna aya di pentaseun kuring nyampeurkeun bari seuri, pindah ka gigireun kuring.

“Teu ngangge masker?” Subhan nanya. “Henteu, kakantun di kamar.” Kuring nembal sabari seuri.

“Wios wè , anggè nu abdi. Nyandak dua da.” Euh Subhan nya puguh we kuring daèk haha.

Saeenggeus Karya Wisata kuring beuki dekeut jeung Subhan. Kuring geus teu kudu deui susulumputan resep ka manèhna. Bener puncak jadi saksi dekeutna kuring jeung Subhan.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *