Sasakala Gunung Kendang

wasunda.com
Gunung kendang/google.photo.com

Wasunda, Budaya – Jaman baheula kacaritakeun aya hiji jelema nu ngaranna Ki Sutaarga. miboga maksud hajat bari nanggap wayang. Ari lalakonna nu dipikahayang ku manéhna  dipidangkeun téh, nyaéta lalakon nu kacida dipantang ku dalang.

Éta lalakon meunang dipidangkeun, tapi teu meunang nepi ka tamatna. lamun tamat biasana sok aya kajadian nu teu dipikahayang. Tapi Ki Sutaarga keukeuh hayang nyaho éta lalakon nepi ka tamatna. Pokna kajeun mayaran sakumaha, moal burung dibayar asal éta lalakon dipidangkeun nepi ka tamatna.

Pok Ki Dalang sasauran. “Heug waé dipidangkeun nepi ka tamatna, asal ongkosna waé dibayar tiheula?” Teu loba carita, gocrak baé dibayar sapaménta dalang téa, ku Ki Sutaagra téh. Atuh kasurung ku ongkos nu gedé, ger waé ngawayang anu pohara raména.

Sindénna nu katelah Nyai Astrakembang, anu hérang méncrang, ngoléar tembang hégar pisan. Atuh panongton daratang ti suklakna ti siklukna.

Éstuning ramé pisan aréak- aréakan, nguping sora sindén anu ngagalideng halimpu pisan. Barang lalakon ampir tamat geus deukeut subuh, torojol dua jelema anu maké pakéan saragam upas kabupatén. Éta upas téa nepikeun paréntah Bupati, nu maksudna supaya éta dalang, sindén, para nayaga, katut gamelan sapuratina, dibawa ngadeuheus ka kanjeng Bupati.

Cenah ditunggu pisan. Atuh dalang téh cuh-cih jeung cakah-cikih paparéntah ka batur baturna kudu bébérés. Sarta manéhna bébéja ka Ki Sutaarga téa yén disaur ku Bupati. Kacaturkeun bring arindit diiringkeun ku upas nu duaan ngajugjug ka tempat panglinggihan Bupati.

Jalanna lempeng molongpong, éstuning senang pisan leuleumpangan henteu loba sumarimpang. Caritana nu ngalabring téa géus nepi ka nu dijugjug. Breg ngarimpak rareureuh dihareupeun gedong Kabupatén, harita téh géus rék bray-brayan beurang.

Tapi anéh bin ajaib! Éta dua Upas teu araya, kabupatén ogé suwung, leungit tampa lebih ilang tampa karana. Sakabéh nu hadir musna teu ngaho kamana leosna. Nu aya sesana ngan gamelan-gamelan téa. Kasur nu digulungkeun urut diuk sindén, kabéh robah ngajadi batu.

Tug nepi ka kiwari, nelah gunungna disebut Gunung Kendang. Dina mangsa nu geus kaliwat. Dina malem Salasa atawa Jum’ah kaliwon sok aya raraméan siga nu keur hiburan. Sora sindén gagalindeng angin-anginan. Sora panjak nu senggak. Sora gamelan nangnéngnong. Ditempas ku sora kendang, dung plak dung plak, écés pisan.

Dipungkas ku sora-sora goong, éar nu surak nu senggak, kakuping ramé pisan. Loba jelema katipu. Ti lembur nu beulah Kidul Gunung Kendang, saperti Cikareo, Bantarpeundeuy, jeung nu séjénna. Nu dek lalajo ngabring, manéhna nyangka aya kariaan di kampung Cibitung.

Urang lembur Kaléreun Gunung Kendang, nyangkayénnu nanggap wayang téh di Cikarosea atawa Bantar peundeuy. Burusut nu lalajo ngabring nuju ka beulah Kidul. Dijalan abringan nu ti Kalér jeung nu ti Kidul pasanggrok, terus silih tanya, dimana aya nu kariaan téh. Masing-masing ting polongo, teu aya nu bisa ngajelaskeun.

Terus baralik kalayan haténa marurukusunu keuheul ngarasa katipu. Kaanéhan Gunung Kendang nyaéta balatak batu-batu nu siga kendang, goong, anggél, guguling, jeung gulungan kasur. Anu siga gulungan kasur réana aya opat bélas, anu nangtung anu ngedéng. Anu siga guguling panjangna hiji satengah méter.

Gunung Kendang ayana di Désa Sukamukti Kacamatan Cisompét Kabupatén Garut, dikomplék Kahutanan nu katelah Blok Jagasatru.

Penulis : Dian Brilyan Priyangga

Related Articles1 Comment

Avarage Rating:
 • 0 / 10
 • Lidia Agustina , 17 September 2021 @ 11:31

  Tolong bantu jawab
  1. Naon jejer atawa dongeng di luhur?
  2. Sebutkeun tokoh Anu Aya dina eta dongeng? Jeung watakna jiga kumaha?
  3. Kaasup kana wanda dongeng naon?
  4. Hal-hal pamohalan naon Anu Aya dina eta dongeng?
  5. Naon amanat tina eta dongeng diluhur?

  _materi tentang sasakala gunung kendang


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *