Filosofi Urang Sunda Ngadidik Anak

Filosofi Urang Sunda
Sumber: pinterest.com

Dilansir tina laman gurupendidikan.co.id kecap sunda miboga harti nyaéta hadé/alus/beresih/kajayaan, pokona sagala hal anu miboga unsur kahadéan. Urang Sunda dipercaya boga étos/watak/karakter kasundaan jadi jalan jang nyorang kahirupan.

Utamana perkara watak/Karakter Sunda ieu geus digaungkeun ti jaman Salaka Nagara taun 150 dugi ka jaman Sumedang Larang, abad ka-17. Watak/karakter Sunda anu dipimaksud nyaéta cageur, bageu, bener, singer jeung pinter. Watak ieu geus mibukti mawa kamakmuran jeung kasajahtraan hirup urang Sunda leuwih ti 1000 taun.

Watak/karakter urang Sunda ieu hampir ka kikis ku parobahan zaman, utamana jang kahirupan jalma-jalma anu hirupna di dayeuh. Jalma anu ngarasa hirupna modern, ngarasa katingaleun jaman lamun ayeuna nyarita, ngadidik anak jeung sajabana maké bahasa Sunda. 

Kiwari geus asup kana wanci, yén kabudayaan sunda kudu jadi sumber inspirasi jeung motivasi pikeun kahirupan urang sunda. lamun ieu digalakeun deui dimimitian ku cara ngadidik anak, tangtu kajayaan jeng kasajahtraan bakal dirasakeun ku urang jeung katurunan urang. 

Urang sunda waktu harita boga prinsip dina ngadidik anak. Prinsip ngadidik anak anu kahiji nyaéta, cageur. Hartina anu jadi sepuhna kedah ngurus jeung méré élmu yén kaséhatan téh penting pisan kanggé dijaga. Sepuh ogé kudu bisa jadi conto sangkan anak bisa cageur fisikna jeung cageur batinna. Cageur Fisikna bisa ku olahraga atawa digawé anu sifatna ngagunakeun fisik. Cageur batinna nyaéta ku cara neuleukeuman élmu agama.

Prinsip ngadidik anu kadua nyaéta, bageur. Bageur miboga harti turut jeung taat kana aturan anu aya dina agama, budaya jeung norma anu aya dilingkungan masarakat. Hormat kanu saluhureun tur nyaah kanu sahandapeun. 

Prinsip ngadidik anu katilu nyaéta, bener. Sifat anu hadé kudu sajalan eujeung kalakuan anu hadé ogé, sabab anu katingali jeung katilai ku jelema anu lainna nyaéta kalakuan. Boga kalakuan anu bener ngajadikeun hirup ieu jalma salamet tina sagala cocoba. Bener dina naonna? Bener dina polapikir, polarasa jeung polalaku. Tilu pola ieu sumberna tina agama, budaya jeung norma anu aya dilingkungana.

Prinsip ngadidik anu ka opat nyaéta, singer. Ari harti singer téh nyaéta tarampil atwa boga pangabisa. Jalma anu boga pangabisa moal hésé hirupna, sabab salianti bakal mangpaat jang jalma anu séjénna ogé bakal boga mangfaat jang kahirupanna. Lamun ceuk élmu kiwari disebutna bakat, jeung sakabéh jalma boga bakatna masing-masing. Tugas anu jadi sepuh, nyaéta kedah nyaho naon singer atawa bakat anu dipiboga ku budak.

Prinsip ngadidik anu ka lima nyaéta, pinter. Pinter ieu lamun di hartikeun kana Basa Indonesia hartina cerdas. Cerdas dina naon? Cerdas dina nyinghareupan sagala persoalan kahirupan, manéhna mampu néangan solusi jeung mampu bangkit tina masalah kahirupan anu jadi kajayaan.

Ka lima prinsip ngadidik ieu lamun dilarapkeun kana tilu kamampuan akademik anu disebut kognitif, afektif jeung psimotorik bakal ngahasilkeun: kognitifna pinter, afektifna cageur, bageur jeung bener; psikomotorikna singer. Matak pantes lamun urang sunda diidentikeun sifat jeung sikapna anu kacida sopan sabab dina prinsip ngadidikna ogé leuwih ditekenkeun dina perkara aféktif atawa perkara akhlakna.

Editor : Muhamad Hasanudin

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *